УКРАЇНСЬКА МОВА, 4 КЛАС  

Стіна слів 4 клас

Правопис іменників (опорні таблиці)

Завдання Яцика 3-4 кл(більше 10 робіт)

ДПА (зразки контрольних робіт із української мови та літературного читання)

Контрольна робота: списування ІІ семестр(за матеріалами роботи Тацій Ольги Степанівни)

  ПОУРОЧНІ ПЛАНИ  за підр. М.С.Вашуленко,С.Г.Дубовик, О.І. Мельничайко  

(календарні до цих конспектів у розділі Документація-Календарні плани-4 клас)

№№1-4

Мова — безсмертний скарб народу
Збагачення мови новими словами. Вимова і написання слова аеропорт
Культура мовлення і спілкування
Закріплення поняття про будову тексту. Тема, мета висловлювання. Заголовок. Вимова і написання слова футбол

№№5-9

Слова, найважливіші для висловлення думки в реченні, тексті
Засоби зв’язку речень у тексті
Поділ тексту на частини. Складання плану. Спостереження за роллю абзаців у тексті
РЗМ Твір-розповідь за темою «Яскраві враження від літніх канікул»
Особливості змісту та побудови тексту-міркування

№№10-12

Особливості текстів-описів. Мета цих текстів
Вправи на порівняння художнього і науково-популярного описів.Вимова і написання слова температура
Замітка до газети. Узагальнення знань і вмінь за розділом «Текст»

№№13-16

Контрольна робота. Диктант № 1
Аналіз контрольної роботи. Види речень за метою висловлювання та інтонацією
Основа речення. Діалог. Вимова та написання слова океан
РЗМ Переказ тексту «Ромашки»
№№17-20
Зв’язок слів у реченні. Вимова та написання слова трамвай
Однорідні члени речення
Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників. Вимова і написання слова гардероб
Закріплення знань про однорідні члени речення. Вимова і написання слова кілометр
№21-24
Особливості змісту та будови есе. Узагальнюючий урок з розділу «Речення»
Контрольна робота: діалог (усно або письмово)
Слово. Значення слова. Вимова та написання слів: врівноваженість, наполегливість, справедливість, творчість
Значущі частини слова. Розрізнення спільнокореневих слів і форм одного й того самого слова
РЗМ Складання твору на основі вражень від екскурсії «Краса осіннього парку»
Поділ на групи слів, що належать до різних частин мови. Службові слова .Вимова і написання слова дисципліна
Повторення вивченого про іменник як частину мови
Іменники-синоніми, іменники-антоніми. Багатозначні іменники. Пряме і переносне значення іменників. Вимова і написання слова оптимізм
Рід і число іменників. Вимова і написання слова спільнота
Відмінювання іменників. Початкова форма іменника. Вимова і написання слова держава
Розрізнення відмінків іменників з однаковими закінченнями. Вимова і написання слова шеренга
Чергування кінцевих приголосних основи в іменниках різного роду в давальному і місцевому відмінках однини
РЗМ Складання письмового твору-опису за картиною К. Білокур «Соняшники»
Чергування голосних у коренях іменників жіночого та чоловічого роду в однині
Правопис закінчень іменників жіночого роду на -а (я) в родовому відмінку
Правопис закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини. Вимова і написання слова мізинець
Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини
Правопис закінчень іменників чоловічого роду з основою на -р в орудному відмінку однини
Правопис закінчень іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини
Правопис закінчень іменників у множині
РЗМ Вибірковий переказ тексту з елементами опису «Осінь за вікном чарівну казку пише»
Контрольна робота : списування. Правопис закінчень іменників у множині
Уживання іменників з прийменниками в різних відмінках. Вимова та написання слова тролейбус
Контрольна робота: перевірка мовних знань і вмінь за темою «Іменник»
Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого про прикметник як частину мови
Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Пряме і переносне значення прикметників
Спостереження за вживанням прикметників у текстах різних стилів: науковому і художньому
Вправи на доцільне використання прикметників у мовленні. Вимова та написання слова життєрадісний
РЗМ Пташка красна пір’ям, а людина — добрими справами. Складання письмового висловлювання за прочитаним твором.
Вправи на визначення роду і числа прикметників за іменниками
Спостереження за зв’язком прикметників з іменниками в реченнях. Узагальнення знань про змінювання прикметників за родами і числами
Відмінювання прикметників. Таблиця відмінювання прикметників в однині
Вправи на визначення відмінка прикметника в реченні
Побудова сполучень слів і речень з прикметниками в різних відмінкових формах, введення їх у текст
Вимова і правопис прикметників із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-
РЗМ Детальний переказ за колективно складеним планом
Уживання знака м’якшення перед закінченням прикметників
Уживання прикметників для всебічної характеристики предметів
Форми давального і місцевого відмінків однини прикметників жіночого роду
Відмінювання прикметників у множині
Вправи на вживання різних відмінкових форм прикметників у множині
Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань і вмінь за темою «Прикметник»

№62

Контрольна робота: Письмовий переказ

№№65-68

Загальне уявлення про числівник як частину мови. Вимова і написання слова посередині
Вимова і правопис найуживаніших числівників, уживання їх у мовленні Вимова і написання слів шістнадцять, п’ятсот, шістсот
Практичне засвоєння вимови і правопису відмінкових форм окремих числівників
Питання до кількісних і порядкових числівників Вимова і написання слів вісімдесяти, п’ятдесяти, сімдесяти, шістдесяти
Урок розвитку зв’язного мовлення. Переказ тексту «Джерельце взимку»
Підсумкова перевірка. Списування
Аналіз перевірної роботи. Узагальнення знань, умінь і навичок з теми «Числівник». Вимова і написання слова вчора
Поняття про займенник як частину мови.
Особові займенники. Вживання особових займенників у текстах Вимова і написання слів взимку,влітку
Займенники 1-ї, 2-ї і 3-ї особи однини і множини
Відмінювання особових займенників
Вживання займенників з прийменниками
Побудова сполучень слів і речень із займенниками в різних формах. Вправи на використання займенників для зв’язку речень у текстах. Вимова і написання слова восени
Урок розвитку зв’язного мовлення Детальний переказ тексту з творчим завданням «Зимовий ліс».
Удосконалення текстів шляхом використання займенників замість лексичних повторів
Контрольна робота :мовна тема "Числівник. Займенник" 
Контрольна робота :мовна тема "Числівник. Займенник" (інший варіант)
Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого про дієслово (питання, значення, роль у реченні, зв’язок з іменниками)
Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми, багатозначні дієслова. Вживання дієслів у прямому і переносному значеннях Вимова і написання слова попереду
Особливості речень з однорідними присудками
Роль дієслів у текстах розповідного та описового характеру. Вимова і написання слів ліворуч, праворуч
Неозначена форма дієслова (початкова форма)
Урок розвитку зв’язного мовлення. Написання твору «Життя в зимовому лісі» за картиною І. Шишкіна.
Змінювання дієслів за часами . Вимова і написання слова тепер
Змінювання дієслів за числами.
Підсумкова перевірка. Диктант
Аналіз перевірної роботи. Змінювання дієслів за часами і числами
Дієслова теперішнього часу. Вимова і написання слова напам’ять
Дієслова майбутнього часу
Дієслова майбутнього часу складеної форми (без вживання термінів)
Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання твору – опису за ілюстраціями картин природи «Весна і зима»
Дієслова майбутнього і теперішнього часу
Дієслова минулого часу
Дієслова минулого часу доконаного і недоконаного виду (без вживання термінів)
Дієслова на – ся (-сь)
Урок розвитку зв’язного мовлення. Правда буває гіршою за кривду. Стислий переказ тексту
Розбір дієслова як частини мови
Підсумкова перевірка. Перевірка мовних знань і вмінь з теми «Дієслово».
Узагальнення і систематизація знань і вмінь за темою «Дієслово»
Поняття про прислівник як частину мови (значення, питання, роль у реченні, зв’язок з дієсловами) Вимова і написання слів вперед, ззаду, назад
Зв’язок прислівників з дієсловами в реченні.
Роль прислівників-синонімів у мовленні Вимова і написання слів ввечері,вдень, вранці.
Роль прислівників-антонімів у мовленні . Вимова і написання слів щогодини, щотижня
Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання тексту-міркування на основі прочитаного оповідання В. Сухомлинського «Співуча пір’їнка»
Однорідні другорядні члени речення, виражені прислівниками
Роль однорідних членів речення, виражених прислівниками
Роль прислівників у художніх текстах.Роль прислівників у науково-популярних текстах
Правопис найуживаніших прислівників
Урок розвитку зв’язного мовлення. Стислий письмовий переказ оповідання В. Сухомлинського «Усмішка"
Підсумкова перевірка. Диктант
Аналіз перевірної роботи. Узагальнення і систематизація знань і вмінь за темою «Прислівник»
Урок розвитку зв’язного мовлення. Як не любить той край… Складання твору-міркування «Чому я люблю свою Батьківщину?»
Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання твору-міркування «Що таке доброта?»